De enige rechtsgeldige versie van deze voorwaarden is de Nederlandstalige. Vertalingen zijn alleen ter algemene informatie en niet bindend.

Algemene voorwaarden

        
 Versie 1.3 d.d. 01-01-2019

GENERAL TERMS AND CONDITIONS Band en Battery Service BV - Zandrug 52 - 8266 LE Kampen - Registration number Chamber of Commerce in Amsterdam 65027922

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: De verkoper / de gebruiker : Band en Batterij Service BV, welke de gebruiker van deze algemene voorwaarden is; De koper / de wederpartij van de gebruiker : De koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Partijen : De gebruiker en de koper gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de gebruiker. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen. Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De Algemene Voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke of digitale bevestiging van de gebruiker bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN   

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de koper aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is de gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de (potentiële) koper voorkomende afwijkingen van de offerte van de gebruiker. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Door de gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op:

 • op basis van door de gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden;

 • af magazijn

 • in Nederlandse valuta (Euro)

 • exclusief transport-, verpakkings-, afleveringskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de koper in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Bij de koper, van buiten de Europese Unie, worden alle kosten voor douaneformaliteiten, exportdocumenten, etc. in rekening gebracht. De gebruiker draagt zorg voor het (laten) opmaken van de benodigde documenten, dan wel het afhandelen van de noodzakelijke formaliteiten, doch een en ander geschiedt voor rekening van de koper. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: TRANSPORT

Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden. De koper dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren. Niet geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de koper, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 6.

ARTIKEL 8: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN 

De koper is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de koper zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de koper de gebruiker binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker. Onbeschadigde en ongebruikte zaken in de originele verpakking en met de originele pakbon kunnen binnen dertig (30) dagen na aankoop/aflevering worden geretourneerd tegen restitutie van de koopprijs minus kosten. Zaken die op verzoek van koper zijn bewerkt of op maat gemaakt, of zaken die op verzoek van koper zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE 

De gebruiker kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct en indirect, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. De gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. Indien een geleverde zaak ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. De koper verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de koper; voormelde schade is ontstaan doordat de koper niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld; voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens de koper aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven; voormelde schade is ontstaan doordat de koper dan wel een derden namens of in opdracht van de koper heeft getracht defecten zelf te verhelpen of op enige andere wijze aan de zaak gewerkt heeft. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent wordt gegeven.

ARTIKEL 10: BETALING

Alle leveringen worden door de gebruiker aan de koper met een 30 dagen betalingstermijn aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, in de valuta waarin is gefactureerd, te geschieden, ook indien conform artikel 6 niet kan worden geleverd. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald: zal vanaf dat tijdstip aan de koper een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. Zal de koper aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. Zal de koper, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00.Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de relatie geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot teruggaaf van in bruikleen gegeven presentatie middelen. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de koper, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de koper af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Indien de koper van eigenaar verandert, worden eventuele speciale afspraken met betrekking tot betalingen per direct herzien, waarbij lid 1 van dit artikel toepasselijk wordt.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Alle door de gebruiker geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker, tot op het tijdstip waarop de koper aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de koper. Door de gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de gebruiker dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de gebruiker zich dan zullen bevinden, of waarvan het vermoeden bestaat dat voornoemde artikelen zich daar bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst/relatie als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De koper is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven. Voor de in bruikleen gegeven vitrines en etalagemateriaal geld dat deze nimmer door koper in eigendom zullen worden verkregen en dienen te worden geretourneerd na het beëindigen van de relatie of wanneer minder dan 30% van de opslag capaciteit gevuld is met product van gebruiker. De koper verplicht zich in bruikleen geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en dient tijdens gebruik en bij retournering van vitrines en presentatie materiaal, voor een deugdelijke en representatieve staat zorg te dragen.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de koper gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de koper gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. In geval de koper op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: ANNULERING EN ONTBINDING

Behoudens elders in deze voorwaarden toegekende rechten tot ontbinding doet de koper afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. Annulering door de koper is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Als dan is de koper aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Buiten de in deze voorwaarden elders genoemde mogelijkheden tot ontbinding, kan een overeenkomst door de gebruiker met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn, worden ontbonden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan de gebruiker omstandigheden ter kennis komen die de gebruiker goede gronden geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien de gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft of onvoldoende is, ondanks sommaties daartoe; indien de koper van eigenaar veranderd; indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan de gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van de gebruiker gevergd kan worden; op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. De gebruiker behoudt zich het recht voor in voornoemde gevallen schadevergoeding van de koper te vorderen.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen de gebruiker en de koper gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

.